TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri
TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN VE AKADEMİK DERGİLER BİLİMSEL YAYINCILIK SEMİNERLERİ
TR Dizine Dergi Başvurusu İçin Ön Koşullar

TR Dizin’de taranmak üzere yapılan dergi başvuruları için aşağıdaki sayılar ön koşul olup, eksik veya yanlış belirtilen hususlar dergi başvurusunun reddedilmesine neden olacaktır. Bu nedenle, ilgili öğeleri sağladığınızdan emin olun.

 1. Dizine başvurmak için en az bir sayı yayınlanmış olmalıdır.
 2. Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği ve Eczacılık alanındaki dergiler yılda en az 3 sayı; Mühendislik, Temel Bilimler, Veterinerlik alanındaki dergiler yılda en az 2 sayı, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanındaki dergiler ise yılda en az 1 sayı yayımlanmalıdır.
 3. Basılı dergiler için ISSN, elektronik dergiler için E-ISSN alınmalıdır. Her iki format da yayınlanıyorsa, her iki ISSN de mevcut olmalıdır.
 4. ISSN numarası Kültür Bakanlığı ISSN Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü’nden alınmalıdır .
 5. Dergi adının dış kapak/iç kapak/web sayfasındaki formatı TC Kültür Bakanlığı ISSN kaydı ile aynı olmalıdır.
 6. Derginin basılı versiyonunun ISSN’si (derginin dış kapağında, tercihen sağ üstte, iç kapakta dergiye ilişkin bilgilerle birlikte) ve elektronik versiyonun ISSN’si dergide kolayca görülebilir olmalıdır. web sitesinde ve ana sayfada.
 7. Dergi hakemli ve bilimsel bir dergi olmalıdır. Bu durum dergide ve/veya web sayfasında belirtilmelidir.
 8. Derginin bağımsız bir web sayfası olmalı ve bilimsel dergi için ayrıntılı bilgiler kolay erişilebilir şekilde tasarlanmalıdır. Dergi ile ilgili bilgiler [derginin tam adı, diğer dillerdeki adı (İngilizce adı gibi), varsa kısaltılmış adı, ISSN (basılı) ve/veya ISSN (elektronik), açık adresi, derginin yayın dili , yayın ayları, yayın aralığı, amacı, kapsamı ve etik bilgileri, kurumsal iletişim ve e-posta adresleri, derginin tarihçesi (varsa yıl aralıklarıyla isim ve ISSN değişikliği gibi), editörler ve ilgili kurullar, yayıncı, yayınevi , vb. bilgiler] derginin iç kapağında ve/veya internet sitesinde ayrı başlıklar altında belirtilmelidir.
 9. Derginin amacı ve kapsamı dergide ve/veya web sayfasında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 10. Dergideki makaleler, makale dilinde özet ve anahtar kelimeler içermelidir. Özet için bir kelime sınırı verilmeli ve bu kurala uyulmalıdır. Özet ve Anahtar Kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
 11. Latin alfabesi dışındaki dillerde yazılan makalelerde Latin alfabesi ile yazılmış başlık, özet, anahtar kelimeler ve referanslar yer almalıdır.
 12. Dergideki makaleler türlerine göre (araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme vb.) sınıflandırılmalı ve içindekiler tablosunda ve makalenin ilk sayfasında belirtilmelidir.
 13. Dergideki bilimsel makalelerin ilk sayfasında, tercihen alt kısmında, makale gönderim ve kabul tarihleri, tüm yazarların kurumları, iletişim bilgileri ve uluslararası geçerliliği olan “ORCID” bilgileri yer almalıdır.
 14. Bilimsel makalelerin bütünlüğünü bozmamak için makalede reklam ve benzeri tanıtımlara yer verilmemeli ve sayfa numarası verilmemelidir.
TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri

TR Dizine Dergi Başvurusu Ön Koşullarını sağlayan ve başvurusu onaylanan dergiler, TR Dizin Uzmanları ve Komitesi tarafından 1 (bir) yıllık takip sonunda aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir. Bu süre yeni çıkan dergiler için 2 (iki) yıldır.

 1. Dergi, sayılarını yıl içinde ilan edilen zaman ve aralıklarla yayınlamalı ve TR Dizin Çevrimiçi Dergi İzleme Sistemi’ne (ODIS) yüklemelidir. Zamanında ve düzenli gönderimin sorumluluğu dergi editörüne aittir. Sayılarını zamanında teslim etmeyen dergiler TR Dizin’e kabul edilmeyecektir.
 2. Kurumsal ve geniş kapsamlı dergiler için alan editörleri bulunmalıdır.
 3. Dergilerin yayın dili için dil editörleri olmalıdır. İlgili dilin yazım kurallarına uyulmasına dikkat edilmelidir.
 4. Yayın ve Danışma Kurulları kurumsal bir dağılıma sahip olmalı ve yayın kurulu en az 1/3 farklı kurumdan oluşmalıdır. Yönetim kurulu üyelerinin görev yaptığı kurumların isimleri veya en azından şehir ve ülke bilgilerine yer verilmelidir.
 5. Editör ve yayın kurulu üyelerinin yetkinlikleri, yayınları vb. dikkate alınmalıdır.
 6. Farklı kurumlardan uygun hakemler atanmalı, tarafsızlık ve çeşitlilik ilkelerine uyulmalıdır.
 7. Dergide yayınlanan makalelerde kurum ve yazar çeşitliliği dikkate alınmalıdır.
 8. Etik kurallar kapsamında aşağıdakilere uyulmalıdır.
  1. Sosyal bilimler dahil tüm disiplinlerde yapılan araştırmalar ile insan ve hayvanlar üzerinde etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmalar için etik kurul onayı alınmalı ve bu onay makalede belirtilmeli ve belgelenmelidir.
  2. Dergide ve/veya web sayfasında ulusal ve uluslararası standartlara atıfta bulunularak ayrı bir başlık altında belirtilmelidir.
  3. Bu başlık altında hakemler, yazarlar ve editörler için ayrı başlıklar altında etik kurallar hakkında bilgi verilmelidir.
  4. Makalelerin Araştırma ve Yayın Etiğine uygun olduğu belirtilmelidir.
  5. Uluslararası standartlara ve kurumlara referans yapılmalıdır. Örneğin, dergilere gönderilen bilimsel makaleler, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) ve COPE (Committee on Publication Ethics) Editörler ve Yazarlar için Uluslararası Standartlar’ın tavsiyelerini dikkate almalıdır.
  6. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda yöntem bölümünde ve makalenin ilk/son sayfasında izne ilişkin bilgilere (kurul adı, tarih ve yayın numarası) yer verilmelidir.
  7. Veri toplamada kullanılan ölçekler için ölçek sahibinden izin alınmalı ve makalede beyan edilmelidir.
  8. Kullanılan fikir ve eserler için telif hakkı düzenlemelerine uyulmalıdır.
 1. Derginin her sayısında yer alacak makale sayısı orantılı olmalı ve sayı/cilt arasındaki makale sayısı çift olmalıdır.
 2. Bir yıl içindeki toplam bilimsel araştırma makalesi, fen konu alanı için toplam bilimsel makale (araştırma, olgu sunumu, derleme) sayısının en az %50’sini oluşturmalıdır. Ayrıca sağlık bilimleri, diş hekimliği ve eczacılık alanlarında bir yılda toplam bilimsel araştırma makalesi en az 12 olmalıdır.
 3. Dergide makale yazım kuralları ayrıntılı olarak verilmeli ve makaleler kesinlikle bu formata uygun olmalıdır. Örneğin; tablo, şekil, başlık, alt başlık, özet, kaynaklar.
 4. Her yılın sonunda yeni bir cilt numarası ile başlayan dergilerde, sayfa numaraları ilk sayıda 1’den başlamalı ve aynı ciltteki sayılarda birbirini takip etmelidir. Ciltsiz sayı ile yayınlanan dergilerin her sayısında sayfa numarası 1’den başlayabilir.
 5. Her makale için farklı kurumlardan olmasına özen gösterilerek hakem sayısı en az iki olmalıdır.
 6. TR Dizin kapsamındaki tüm dergiler (kabul edilen, bekleyen veya yeni başvuru yapanlar), iki kabul edilmiş (1. ve 4. makale ilk sayıda yayınlanmıştır), bir reddedilmiş ve bir ek makalenin hakem değerlendirmesi raporunu sunmalıdır. (2019 yılı için 1. sayıda 2. ve 4. makaleler ile yayına uygun olmayan bir makalenin hakem raporları yüklenmelidir.) Komite tarafından ayrıca hakem raporu talep edilmesi halinde, aynı yöntemle ODIS’e yüklenmelidir. Hakem değerlendirme raporlarında, format incelemesine ek olarak, bilimsel bir değerlendirmenin yapıldığı belirtilmelidir (değerlendirme formunda seçici hakem formu, makaleye ilişkin hakem notları, bilimsel değerlendirme notları vb.). [* ilgili yazı için,
 7. Dergide, 3 yıl içinde 2 ardışık sayı için sadece bir kez birleşik sayı yayımlanabilir.
 8. Özel konular veya ek konular da kriterlere göre değerlendirilir. Bunlara ek olarak;
  1. Ek/Özel Sayı: Bir derginin düzenli sayılarına ek olarak düzenli aralıklarla yayınlanan sayılardır.
  2. Ek/özel sayıdaki sayfa numaraları, yıl içindeki normal sayılardan farklı olarak numaralandırılmalıdır.
  3. Özel/Ek sayı sayısı normal sürenin 1/3’ünden fazla olamaz. Kongre bildiri özetlerini içeren özel konular bu kapsamda değildir.
  4. Özel/Ek sayılarda yayınlanan olgu sunumları, derleme ve araştırma makale oranları (kongre özetleri hariç) diğer sayılarda yayınlanan makale oranlarına dahil edilecektir.
  5. Özel/ek sayılarda ödül numarası kabul edilmez. Sıradan bir sayı olarak numaralandırılmalı ve sunulmalıdır.

“İnceleme” ve “Vaka Raporu” dergileri:

Yukarıda belirtilen kriterleri karşılamanın yanı sıra aşağıdaki hususlara da uyulması zorunludur.

Dergileri İncele
 1. Dergide sadece derleme makale yayınlanmalı ve bu durum dergide belirtilmelidir.
 2. Bu dergiler, TR Dizin kriterlerinin “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili makale dışındaki kriterleri karşılamalıdır.
 3. TR Dizin’e alınması planlanan derleme dergiler hakemli olmalıdır. Ancak, “davetli incelemeler”, meslektaş incelemesi gerektirmez. Davetli inceleme, bir dergideki sınırlı sayıda davetli makaleyi ifade eder. Bu incelemeler en azından editör tarafından onaylanmalıdır.

Bu kapsam dışındaki dergiler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Vaka Raporu
 1. Sadece olgu sunumu yayınlanmalı ve bu durum dergide belirtilmelidir.
 2. TR Dizin Ölçütleri arasında yer alan “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili ölçüt dışındaki ölçütleri karşılamalıdır.
Öneriler
 1. Hakem listesinin ilanı dergi editörünün inisiyatifindedir, ancak sayı/cilt/yıl bazında liste verilmesi önerilir,
 2. Derginin “İçindekiler” sayfasında makale başlıklarının Türkçe ve İngilizce olarak verilmesi,
 3. Dergide ve/veya internet sitesinde intihal programı kullanılması ve duyurulması tavsiye edilir,
 4. Dergi adının kısaltmasının dergide belirtilmesi önerilir,
 5. Makalelerin ulusal ve uluslararası alanda etkisini artırmak için başlık, özet ve anahtar kelimelerin makale dilinden farklı bir dilde yayınlanması önerilmektedir.
 6. Derginin “yayın politikası” başlığı altında dergi yayın süreci ve politikası (açık erişim bilgileri, varsa ücretlendirme politikası, makale inceleme dönemi ve süreci gibi) hakkında detaylı bilgilere yer vermesi önerilir.
 7. Makalenin sonunda araştırmacıların katkı oranına ilişkin bir açıklama, varsa destek ve teşekkür beyanı ve Çıkar Çatışması Beyanı sunulması önerilmektedir.
TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri
TR Dizin web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. TR Dizin sitesini kullanarak Veri Koruma Politikamızı kabul etmiş olursunuz.
Gizlilik ilkelerini oku