TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN KULLANICILARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TÜBİTAK ULAKBİM tarafından hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metninin amacı, www.trdizin.gov.tr alan adlı internet sitesi ile mobil uygulama platformlarının işletilmesi sırasında platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (akademisyen, yazar, dergi sorumlusu, araştırmacı, ULAKBİM TR Dizin uzmanı, komite üyesi (TR Dizin kriterlerine göre dergi değerlendirme kurulu üyesi) hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından Kurumumuz ile paylaşılan veya Kurumumuzun, İlgili Kişi’nin Paltform’u kullanımı sırasında işlediği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşulları belirlemektir.

TÜBİTAK ULAKBİM, Türkiye’nin bilimsel bilgi birikimini yansıtacak ürünler geliştirmek, araştırmacıların ulusal ve bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun olarak  TR Dizin hizmetini sunmaktadır. TR Dizin kapsamında, dergi değerlendirme kriterlerine bağlı olarak seçilen ulusal, hakemli akademik dergiler dizinlenmekte ve dergilerde yer alan makalelere ait bibliyografik bilgilerin (makale adı, yazar, öz gibi meta veri alanları) yanı sıra, ULAKBİM müdürlüğü ile dergi editörlükleri arasında imzalanan katılım izni sözleşmesine bağlı olarak, makale tam metinlerine de web sayfası üzerinden erişim sağlanmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen projelere de ARDEB Başkanlığı tarafından iletilen ve Proje yürütücülerinin izin ve ambargo sürelerine bağlı olarak, bibliyografik ve tam metin erişim hizmeti verilmektedir.
TR Dizin, dergi sorumlusu, ULAKBİM TR Dizin uzmanı, komite üyesi, kullanıcı arasındaki bilgi akışının, elektronik ortamda yönetilmesine, paylaşılmasına ve TR Dizin kapsamına alınan dergilere / TÜBİTAK Projelerine hızlı bir şekilde erişime imkan sağlamaktadır.

İlgililere ait aşağıda listelenen kişisel veriler, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan ilgililerden veya dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm resmî Kurumlarından veya TÜBİTAK ULAKBİM’in işbirliği yaptığı ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlardan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, işlenmekte ve aktarılabilmektedir. Aşağıda detaylı listelenmektedir:
Kullanıcı Tipi (Araştırmacı, Dergi Sorumlusu),
Adı ve Soyadı,
ORCID,
Kurum,
E-Posta Adresi,
GSM telefon numarası,
Telefon numarası,
TC Kimlik Numarası,
Konu Alanı (Fen, Sosyal),
Özgeçmiş,
Ülke, İl, İlçe, Mahalle
Adres

TR Dizin hizmeti kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz TR Dizin’in yukarıda açıklanan kuruluş amaçlarını yerine getirebilmesi için KVKK 5. madde hükmü uyarınca, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” koşulları ile 6. Madde hükümlerinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kurumumuzca, (herhangi bir dilde) sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal/bilimsel/finansal gerekler ve nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde ihtiyaç duyulması halinde yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, raporlanabilecek, paylaşılabilecek ve işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme yok edilme ya da anonimleştirme (Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi) yöntemleriyle Kurumumuz veri akışlarından çıkarılacaktır.
Kurumsal süreçler ve TR Dizin ile ilgili bilgilendirmeler, duyurular, uyarılar, bilgi talepleri ve tanıtımlar açık rıza veren ilgililere e-posta ve telefon bilgileri kullanılarak iletilebilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.