PDF

Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl: 2004Cilt: 2Sayı: 2ISSN: 1303-8451Sayfa Aralığı: 131 - 158
Türkçe
Bu araştırmanın temel amacı, giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının "öğretmen" kavramına ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda 2003-2004 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde "Öğretmenlik Mesleğine Giriş" dersini alan 74'ü normal öğretim ve 77'si de ikinci öğretim olmak üzere toplam 151 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, her öğrencinin "Öğretmen . . . gibidir; çünkü, ..." veya "Öğretmen .. . benzer; çünkü, ..." cümlesini tamamlamasıyla elde edildi. Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında, içerik analizi tekniği kullanıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının yaklaşık üçte ikiye yakın bir kısmının, (%64) öğretmeni "bilginin kaynağı ve aktarıcısı", "öğrencileri şekillendirici ve biçimlendirici" ve "öğrencileri tedavi edici" olarak algıladığı görülmektedir. Geriye kalan üçte birlik bir kısmı (%36) da öğretmenlerin "öğretirken eğlendirmesi"."öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemesi" ve "öğrencilere öğrenme sürecinde rehber olması" gerektiğini savunmaktadır.
Entry Level prospective Classroom Teachers Metaphors About the Concept of "Teacher"
The main purpose of this study is to explore entry level prospective classroom teachers' perceptions about the concept of "teacher" through the use of metaphors. The participants for this study included 151 (74 from the regular program and 77 from the evening program) students enrolled in the Department of Elementary Teaching at the Faculty of Education of Selçuk University during the 2003-2004 school year. At the time of the study, the students were taking their very first course, "Introduction to the Teaching Profession." To collect the study data, each participant was asked to complete the prompt "A teacher is like . . .because . . ." or "A teacher is analogous to .. . because ..." The content analysis technique was used to analyze and interpret the study data. According to the results, about two-third of the participants (64%) conceieve "teacher" as "the one who provides and transmits knowledge to his or her students," "the one who shapes and molds his or her students' minds and behaviors" and "the one who cures his or her students' illnesses and . deficiencies." The rest of them (36%), on the other hand, emphasize that teachers should "entertain their students while teaching them," "meet their students' individual needs and interests as well as nurture their individual potentials" and "guide their students in the learning process."
159 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
sınıf öğretmenleri, öğretmen adayları, öğretmen kavramı
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.