Yıl: 1996Cilt: 4Sayı: 4ISSN: 1300-7378Sayfa Aralığı: 251 - 259
Türkçe
Amaç: Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ) 'nin geçerlik-güvenirlik çalışmasının yapılması ve klinik kullanımında gö'zönüne alınması gereken yönlerinin incelenmesi araştırmanın amacını oluşturmuştur. Yöntem: SCID ölçütleriyle depresyon tanısı alan 94 hastaya (62 kadın, 32 erkek) HDDÖ ve Klinik Global İzlenim (KGİ) derecelen-dirmesi, bu grup içinden 38 hastaya da Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulanmıştır. Uygulama sırasında video kaydını kabul eden 40 hastanın görüşmesi de derecelendiriciler arası güvenirlik çalışması amacıyla kaydedilmiştir. Bulgular: Kadınların gerek HDDÖ gerekse diğer ölçek puanlarının genel olarak daha yüksek ve bazı farkların istatistiksel anlamlılık düzeyinde olduğu bulunmuştur. Beş gün arayla alman ölçümlere dayalı olarak HDDÖ'nin test-tekrar test güvenirliği .85; iki-yarım güvenirliği .76; Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .75 ve 4 psikiyatristin bağımsız derecelendirmelerine dayanan derecelendiriciler arası güvenirlik katsayıları .87 ile .98 değerlen arasında bulunmuştur. HDDÖ-BDÖ korelasyonu .48 ve HDDÖ-KGÎ korelasyonu .56'dır. Ölçeğe uygulanan Temel Bileşenler Analizi 6 faktör ortaya çıkarmıştır. Tartışma: Ölçeğin klinik düzeylerdeki depresyonu değerlendirmede uzmanların geçerli ve güvenilir olarak kullanıbileceği bir araç olduğu gösterilmiştir. Depresyon şiddetini değerlendirmede HDDÖ 'nün BDÖ 'den üstün olduğu düşünülmüştür. Elde edilen bulgular literatür çerçevesinde tartışılmış ve ölçeğin altölçeklere ayrılarak kullanımının uygun olmayacağı vurgulanmıştır.
Clinical use and the reliability and validity of the Turkish version of the Hamilton depression rating scale (HDRS)
Objective: The aims of the study were to investigate the reliability and validity of the Turkish version of the Hamilton Depression Rat¬ing Scale (HDRS) and to obtain some critical points about its clinical use. Method: Ninety-fourpatiens (62 females, 32 males) were used as subjects who were diagnosed with depression by using SCID. HDRS, Beck Depression Inventory and Clinical Global Impression were the data collecting devices. The interviews of 40 patients who gave written consents were video recorded for inter-rater reliability study. Results: Females had generally higher scores on all depres¬sion scales and some differences reached statistical significance. Test-retest reliability coefficient of HDRS based on a 5-days interval was .85; Cronbach alpha coefficient was .75; split-half reliability coefficient was . 76; inter-rater reliability coefficients based on the independent ratings of 4psychiatrists were between .87 and .98. The correlation between HDRS and BDI scores was .48 and between HDRS and CGI was .56. The Principal Components Analysis had yielded 6factors. Discussion: The Turkish version of the HDRS is a reliable and valid clinical rating scale for specialists to assess the severity of depression and it's more useful then BDI for this purpose. Results were discussed in the light of the literature and it was under¬lined that using as subscales of the obtained factors is not suitable due to insufficient contents in terms of number of items.
200 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Fen > Tıp > Psikiyatri
Dergi
Diğer
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.