PDF

Yıl: 2004Cilt: 4Sayı: 2ISSN: 1303-0485Sayfa Aralığı: 207 - 239
Türkçe
Bu çalışmanın amacı Hntrich, Smith, Garcia ve McKeachie'nin (1991) geliştirdikleri Motivated Strategies for,Learning Questionnaire (MSLQ) ölçeğini Türkçe'ye uyarlamaktır. Türkçe form, eş-değerlik sınamasının ardından iki farklı üniversitede, farklı bölümlerde okuyan 852 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Öğrencilerin % 70,4'ü (n=600) kız, % 24,4'ü (n=208) erkektir. Öğrencilerden 44'ü (.% 5,2) cinsiyete ilişkin soruyu cevaplamamıştır. Okudukları sınıflara göre dağılımlarına bakıldığında, öğrencilerin % I4,l'i (n= 120) ikinci, % 7l,2'si (n=607) üçüncüj % I0,7'si (n—91) de dördüncü sınıfta okumaktadırlar. Öğrencilerin % 28.4'ü (n=242) fen-mate-matik, % 33.6'sı sosyal (n=286) ve % 25.6'sı (n=218) diğer alanlarda bir öğretmenlik eğitimi almaktadır. Öğrencilerin % 12.4'ü (n= 106) ise devam ettikleri eğitim programına ilişkin soruyu cevapsız bırakmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 21 olup en düşük değer 18, en büyük değer 30'dur. ÖGSÖ'yü oluşturan iki ana ölçek olan Güdülenme Ölçeği (GÖ) ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin (ÖSÖ) yapı geçerliklerini incelemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör A-nalîzi yöntemleri, güvenilirliklerinin belirlenmesi için de Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu ve t testi kullanılarak üst % 21 ile alt % 27 grupların madde ortalamaları arasındaki farklann anlamlılığı incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda toplam 81 maddeden oluşan ölçekte GÖ altı faktörlü, ÖSÖ ise dokuz faktörlü bir yapıdan oluşmaktadır. Faktörlerin Cronbach alfa katsayıları 0.86 ile 0.41 arasında, düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonları 0.19 ile 0.66 arasında değişmektedir. T testi sonuçlan, üst % 27 ile alt % 27 grupların madde ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğunu göstermiştir.
The Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire
The purpose of this study is to adapt The Motivated Strategies for Learning Questionnaire to Turkish. After examining and confirming equivalency between English and Turkish versions, the scale was administered to 852 students from two universities. In order to examine the validity and reliability properties of the questionnaire, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, Cronbach Alpha correlation coefficients, corrected item-total correlations and t-tests between items' means of upper 27%-Iover 27% points were used. Results of these analyses show that the first subscale, Motivation, has six factors, and the second subscale, Learning Strategies, has nine factors. The Cronbach alpha coefficients varied between 0.86 and 0.41. Corrected item total correlations ranged 0.66 to 0.19. According to t-test results, differences between each item's means of upper 27 % and lower 27 % points are significant.
136 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
öğrenme stratejileri, öğrenme stilleri, motivasyon, güvenirlik, geçerlik
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.