Yıl: 2015Cilt: 15Sayı: 4ISSN: 1303-099XSayfa Aralığı: 495 - 508
Türkçe
Teknoloj k gel şmen n türü Harrod-nötr teknoloj k gel şme olarak kabul ed ld ğ nde, yapılan anal z durağan durum koşulları le uyumlu olmaktadır. Bu nedenle, uzun döneml l şk ler gerekt ren ekonometr k yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalarda teknoloj k gel şmen n türünün Harrod-nötr varsayılması daha uygundur. Bu çalışmada Türk ye ekonom s ç n büyümen n kaynakları 1970-2011 dönem ç n Harrod-nötr teknoloj k gel şme varsayımı altında ncelenm şt r. Söz konusu nceleme Pesaran, Sh n ve Sm th (2001) makales ne dayanan sınır sınaması ve Pesaran ve Sh n (1999) çalışmasına dayanan otoregres f dağıtılmış gec kme model le gerçekleşt r lm şt r. Tahm n sonuçlarının sağlamlığı se Ph ll ps ve Hansen (1990) makales le tanımlanmış değ şt r lm ş en küçük kareler yaklaşımı le araştırılmıştır. Anal z sonuçları, Türk ye'de toplam faktör ver ml l ğ büyümes n n, emek başına hasıla büyüme oranının dalgalanmasını bel rlemes mümkün se de büyümen n esas kaynağı olmadığını ma etmekted r. Ayrıca, çalışmanın bulguları, ver ml l k büyümes n n f z k ve beşer sermaye b r k m ve emek arzı artışı le bel rlenen ekonom ye çsel b r unsur olduğunu da ma etmekted r
Sources of Growth in Turkey Under Harrod-Neutral Technological Progress Identi cation
If it is assumed that the nature of technological progress as Harrod-neutral, the analysis is compatible with steady state conditions. It is for this reason that the nature of technological progress is assumed to be Harrod-neutral for the econometric studies which analyze long-run relationships. This study investigates sources of growth for the Turkish economy for the period 1970-2011 based on Harrod-neutral technological progress identi cation. The analysis is made using the bounds testing procedure of Pesaran, Shin and Smith (2001) and the autoregressive distributed lag (ARDL) approach of Pesaran and Shin (1999). The robustness of the test results and parameter estimates are also justi ed by the fully modi ed ordinary least squares approach of Phillips and Hansen (1990). The results imply that although productivity growth may determine rise and fall of per labor output growth, it is not the main source. Further, the results also imply that productivity growth is an endogenous variable which is determined by physical and human capital accumulation, and labor growth

  • Sosyal > İktisat
  • Sosyal > İşletme
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.