PDF

Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği

Türk Psikiyatri Dergisi

Yıl: 2002Cilt: 13Sayı: 4ISSN: 1300-2163Sayfa Aralığı: 273 - 281
Türkçe
Amaç: Uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan mini mental testin Türk toplumunda hafif demans tanısında geçerliği ve güvenilirliği sınanmıştır. Yöntem: Standardize Mini Mental Test (SMMT) ve uygulama kılavuzu Türkçe'ye çevrildi. Çalışmaya en az 5 yıl eğitim almış olup, ortalama yaşı 77±6 olan toplam 212 denek alındı. Klinik görüşme sonrası bu denekler 71'i demanslı, 141'i de kontrol olmak üzere iki gruba ayrıldı. Toplam puan ortalamasının iki grup arasındaki farkının anlamlılığı, 18-29 arasındaki her bir değerin eşik değer kabul edilmesi ile duyarlık ve özgüllük, pozitif ve negatif yordayıcı değerleri ve kappa değerleri hesaplanarak en uygun eşik değer tespit edildi. Güvenilirlik incelemesinde test toplam puanının uygulayıcılar arası korelasyonu ve en uygun eşik değere göre demans ve sağlıklı dağılımının klinik tanı ile arasındaki uyumu sınamak amacıyla kappa değeri hesaplandı. Bulgular: SMMT'in toplam puanının iki grup arasında anlamlı fark gösterdiği, eşik değerler için de 23/24 değerinin 0,91 duyarlık, 0,95 özgüllük, sırasıyla 0,90, 0,95 ve 0,86 pozitif, negatif yordayıcı değer ile kappa değeri gösterdiği saptandı. Uygulayıcılar arası güvenilirlik incelemesinde r:0,99, kappa değeri ise 0,92 olarak elde edildi. Sonuç: SMMT'in Türk toplumunda hafif demans tanısında geçerli ve güvenilir olduğu ve ideal eşik değerin 23/24 olduğu saptanmıştır.
Reliablitiy and validity of the standardized mini mental state examination in the diagnosis of mild dementia in Turkish population
Reliability and Validity of The Standardized Mini Mental State Examination in The Diagnosis of Mild Dementia in Turkish Population Objective: Reliability and validity of the Mini Mental State Examination in differentiating mild dementia from normal controls in Turkish population. Method: The Standardized Mini Mental State Examination (SMMSE) and its instruction were translated into Turkish. A total of 212 subjects with mean age of 77±6, were recruited for the study. 71 were diagnosed to be demented and 141 were evaluated as normal controls. The scale total score was analysed for discriminant validity using student's t-test. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and kappa score were calculated for all of the scores between 18 and 29. Kappa value was calculated for the comparison of the dementia diagnosis between the two investigators using the best cut off score obtained in the analysis above. Results: Statistical analysis revealed that the Turkish version of the SMMSE has high discriminant validity and interrater reliability in the diagnosis of mild dementia. The cut off score 23/24 was found to have the highest sensitivity (0,91), specificity (0,95), positive and negative predictive values (0,90 and 0,95) and kappa score (0,86). Interrater reliability analysis showed high correlation (r:0,99) and kappa value (0,92). Conclusion: The results of this study showed that the Turkish version of the SMMSE has high reliability and validity for the diagnosis of mild dementia in Turkish population.
146 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Fen > Tıp > Psikiyatri
Bunama, Testlerin kestirim değeri, Psikolojik testler, Duyarlılık ve özgüllük, Sonuçların tekrarlanabilirliği
Dergi
Diğer
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.