PDF

Öğretmen Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl: 2008Cilt: 6Sayı: 4ISSN: 1303-8451Sayfa Aralığı: 693 - 713
Türkçe
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen kavramına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin sahip oldukları algıları, metaforlar kullanılarak analiz etmektir. Araştırmanın çalışma alanını 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında Bolu ili merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan 19 ilköğretim okulunda beşinci sınıfta okuyan 600 öğrenci, görev yapan 203 öğretmen ve 51 yönetici oluşturmuştur. Araştırmada veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Öğretmen kavramına ilişkin metaforların tercih edilme düzeyleri frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılarak belirlenmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre görüşleri arasındaki farklılık t-testi, ögretmen ve yöneticilerin kıdemleri ve eğitim durumlarına göre görüşleri arasında farklılık ise tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar şunlardır: Öğretmenin bilgi kaynağı ve dağıtıcısı, anne/baba, arkadaş ,rehber ve çevresini aydınlatan kişi oldugu metaforları kabul edilirken, öğretmenin bahçıvan, otoriter kişi, bakıcı, gardiyan, yıkıcı ve zarar verici kişi oldugu metaforları ise tercih edilmemiştir. Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri arasında cinsiyete göre farklılık bulunmamıştır. Öğretmen ve yöneticilerin eğitim durumlarına ve mesleki kıdemlerine göre farklılık ortaya çıkmamıştır. Öğrenciler ile öğretmen ve yöneticilerin konuyla ilgili görüşleri arasında ise anlamlı fark oldugu tespit edilmiştir.
Students, Teachers and Administrators' Views on Metaphors with Respects to the Concept of Teacher
The purpose of this study is to determine the metaphors that the students, teachers and administrators formulated to describe the concept of teacher. The sample of study includes 600 primary school students, 203 teachers and 51 administrators working at primary schools in 2004-2005 academic year. The data of the study were gathered through the questionnaires. Frequencies, percent, mean, standard deviation, ttest and one-way analysis of variance (ANOVA) were used for statistical analyses. The results obtained in this study are as follows: Although metaphors for teachers as being a source of knowledge, distributor, father/mother, friend, guide and person enlightening the others is accepted, the metaphors for them as being a gardener, authoritarian, keeper, guard and demolisher, harmful person have not been accepted. When the results are taken into account, there are some significant differences in students, teachers, and administrators perspectives whereas their perspectives do not have significant differences in gender, educational level, and years of seniority.
137 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
yöneticiler, öğretmen özellikleri, okul yöneticileri, öğretmen kavramı, öğrenci algıları, metaforlar
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.