PDF

Yıl: 2006Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 1303-0485Sayfa Aralığı: 509 - 522
Türkçe
Bu araştırma, öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarma amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 485’i erkek (%39,7) ve 737’si de kız (%60,3) olmak üzere toplam 1.222 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: (1) Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? (2) Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir? (3) Başat kavramsal kategoriler öğretmen adaylarının program türü ve cinsiyeti bakımından farklılık göstermekte midir? Araştırma verilerinin toplanması için katılımcıların her birinden “Öğretmen . . . gibidir, çünkü . . .” ibaresini tamamlaması istendi. Elde edilen veriler hem nitel (içerik analizi) hem de nicel (chi-square) veriçözümleme teknikleri kullanılarak analiz edildi. Araştırmanın bulgularına göre: (1)Öğretmen adayları toplam 111 adet geçerli metafor üretmiştir. (2) Öğretmen adaylarıtarafından üretilen metaforlar ortak özellikleri bakımından on farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. (3) Başat olan ilk altı kavramsal kategori öğretmen adaylarının program türü ve cinsiyeti bakımından önemli derecede farklılık göstermektedir. Sonuç olarak, metaforlar öğretmen adaylarının öğrenme ve öğretme gibi olgulara ilişkin sahip oldukları kişisel algıları ortaya çıkarmada, anlamada ve açıklamada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabilir.
An Investigation of the Concept of Teacher Among Prospective Teachers Through Metaphor Analysis
This study examines and classifies the metaphors that prospective teachers formulated to describe the concept of “teacher”. 485 male (39.7%) and 737 female (60.3%) teacher candidates (n = 1222) participated in the study. Specifically, the following questions guided this study: (1) What metaphors do prospective teachers use to describe the concept of “teacher”? (2) What conceptual categories can be derived from these metaphorical images? (3) How do these themes differ across participants’ program type and gender? Participants completed the prompt “A teacher is like . . . because ...” by focusing on only one metaphor to indicate their conceptualization of teaching and learning. The data were analyzed both qualitatively (i.e, inductive analysis)and quantitatively (i.e., chi-square test). According to the results, 111 valid personal metaphors and 10 main conceptual categories, based on the participants’ metaphorical images, were identified. Also, significant differences were detected between participants’ gender and program type with regard to the six dominant conceptual themes. The study concludes that metaphor is a powerful research tool in gaining insight into prospective teachers’ professional thinking about teaching and learning.
119 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
öğretmen adayları, öğretmen algılamaları, öğretmen kavramı, metaforlar
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.