TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri

TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri2020-04-10T19:27:16+03:00

TR Dizin Dergi Başvurusu İçin Ön Koşullar

TR Dizin’de taranmak için yapılacak dergi başvurularında aşağıdaki hususlar ön koşul olup, eksik ya da yanlış belirtilen hususlar, dergi başvurusunun reddedilmesine neden olur. Bu nedenle ilgili maddelerin dergide sağlandığından emin olunuz.

 1. TR Dizin’e başvuru için en az bir sayının yayınlamış olması gereklidir.
 2. Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık alanındaki dergiler yılda en az 3; Mühendislik, Temel Bilimler, Veterinerlik, kapsamındaki dergiler yılda en az 2 ve Sosyal ve Beşeri Bilimler kapsamındaki dergiler yılda en az 1 sayı yayınlamalıdır.
 3. Basılı dergiler için ISSN, elektronik dergiler için Online ISSN alınmış olmalıdır. Her iki formatta yayın yapılıyor ise her iki ISSN olmalıdır.
 4. ISSN numarası Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ISSN Ofisi‘nden alınmış olmalıdır.
 5. Dergi isminin dış kapak/iç kapak/web sayfasında verilme biçimi, T.C. Kültür Bakanlığındaki ISSN kaydı ile aynı olmalıdır.
 6. Derginin basılı ve elektronik versiyonlarında ISSN bilgisine kolaylıkla erişim sağlanmalı, web sayfasında ana sayfada olmalıdır.
 7. Dergi, hakemli ve bilimsel bir dergi olmalıdır. Bu husus dergide ve/veya web sayfasında belirtilmelidir.
 8. Dergiye ait bağımsız bir web sayfası olmalı ve bilimsel dergi için ayrıntılı bilgilere kolay erişilebilir biçimde tasarlanmalıdır. Dergiye ilişkin bilgiler [derginin tam adı, varsa diğer dildeki adı (İngilizce adı gibi) varsa kısaltılmış adı, ISSN (basılı) ve/veya ISSN (online), açık adresi, derginin yayın dili, yayınlanma aylarıyla birlikte yayın aralığı, amaç, kapsam ve etik bilgilendirmeler, kurumsal iletişim ve e-posta adresleri, derginin geçmişi (varsa, yıl aralıklarıyla birlikte, isim ve ISSN değişikliği gibi), editör ve ilgili kurullar, yayıncı, basımevi vb.] dergi iç kapağı ve/veya web sayfasında yer almalıdır.
 9. Derginin yayınlanma amacı ve kapsamı detaylı olarak, dergi içinde ve/veya web sayfasında mutlaka belirtilmelidir.
 10. Dergide yer alan makalelerde, makale dilinde öz ve anahtar kelimeler olmalıdır. Öz yazımı için kelime sınırı verilmiş olmalı ve bu kurala uyulmalıdır. Öz ve Anahtar kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
 11. Latin harfleri dışındaki dillerde yazılmış makalelerde, mutlaka Latin harfleri ile yazılmış başlık, öz, anahtar kelimeler ve kaynakçaya (referanslar) da yer verilmelidir.
 12. Dergide yer alan makaleler türlerine göre sınıflandırılarak (araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme vd.) içindekiler sayfasında ve makalenin ilk sayfasında belirtilmelidir.
 13. Dergide bulunan bilimsel makalelerin ilk sayfasında, tercihen altta, yazıların gönderim ve kabul tarihleri, tüm yazarların kurumları, iletişim bilgileri ile uluslararası geçerliliği bulunan “ORCID” bilgisine yer verilmelidir.
 14. Bilimsel makalelerin bütünlüğünü bozmamak açısından, reklam ve benzeri tanıtılar yazı içinde yer almamalı ve bunlara sayfa numarası verilmemelidir.

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri

“TR Dizin Dergi Başvurusu İçin Ön Koşullar”ı sağlayan ve başvurusu onaylanan dergiler, aşağıda belirtilen kriterlere göre TR Dizin Uzmanları ve Komitesi tarafından 1 (bir) yıllık izleme süresi sonunda değerlendirilir. Yayın hayatına yeni başlayan dergiler için bu süre 2 (iki) yıldır.

 1. Dergi sayılarını, yıl içinde ilan ettiği aralıklarla ve zamanında yayınlanmalı ve TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi’ne (ODİS) yüklenmelidir. Zamanında ve düzenli olarak yüklenmesi konusunda sorumluluk dergi editörlüğüne aittir. Zamanında sayılarını yüklemeyen dergiler TR Dizin’e kabul edilmez.
 2. Enstitü ve kapsamı geniş dergilerde alan editörleri bulunmalıdır.
 3. Dergilerde yayın diline uygun dil editörleri olmalıdır. İlgili dilin yazım kurallarına uygunluğuna dikkat edilmelidir.
 4. Yayın ve Danışma Kurullarında kurumsal dağılım olmalı ve yayın kurulu en az 1/3 farklı kurumlardan oluşmalıdır. Kurul üyelerinin çalıştıkları kurum isimleri ya da en az şehir, ülke bilgileri yer almalıdır.
 5. Editör ve yayın kurulu üyelerinin alanlarında yetkinlikleri, yayınları vb göz önüne alınmalıdır.
 6. Farklı kurumlardan alanına uygun hakem atanmalı, tarafsızlık ve çeşitlilik ilkelerine dikkat edilmelidir.
 7. Dergide yayınlanmış makalelerde kurum ve yazar çeşitliliğine özen gösterilmelidir.
 8. Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.
  1. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
  2. Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
  3. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
  4. Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
  5. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
  6. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
 9. Dergi her bir sayısında yer alacak makale sayılarının orantılı olmasına dikkat edilmeli, sayı/cilt arasındaki makale sayısı dengeli olmalıdır.
 10. Bir yıl içindeki toplam bilimsel araştırma makalesi, fen bilimleri konu alanı için toplam bilimsel makale (araştırma, olgu sunumu, derleme) sayısının en az %50‘sini oluşturmalıdır. Ayrıca sağlık bilimleri, diş hekimliği ve eczacılık konu alanları için, bir yıl içindeki toplam bilimsel araştırma yazısı en az 12 olmalıdır.
 11. Dergide, makale yazım kuralları ayrıntılı biçimde verilmeli ve makaleler bu formata kesinlikle uygun olmalıdır. Örneğin; tablo, şekil, başlık, alt başlık, öz, kaynakça yazımları gibi.
 12. Her yıl bitiminde yeni bir cilt numarası ile başlayan dergilerde sayfa numaraları, ilk sayıda 1’den başlamalı ve aynı cilde ait diğer sayılarda birbirini takip etmelidir. Cilt olmaksızın sayı numarası ile yayınlanan dergilerin her sayısında sayfa numarası 1’den başlayabilir.
 13. Hakem sayısı her makale için, farklı kurumlardan olmasına özen gösterilerek, en az iki olmalıdır.
 14. TR Dizin kapsamındaki tüm dergilerden (kabul edilen, değerlendirme için beklemede olan ya da yeni başvuran) 2020 yılında 3 kabul (ilk sayıda yayınlanan 1. 3. ve 5. makale) ve 1 ret makaleye ait hakem raporlarının yüklemesi gerekmektedir. (2019 yılı için 1. sayısındaki 2. ve 4. makaleler ile 1 adet yayınlanması uygun bulunmayan makalelerin hakem raporlarının yüklenmesi gerekmektedir.) Komite tarafından ayrıca hakem raporu talep edilmesi durumunda aynı yöntemle ODIS’e yüklenmelidir. Hakem değerlendirme raporları, şekil incelemesinin yanı sıra, bilimsel değerlendirme yapıldığını gösterecek biçimde olmalıdır (seçimli hakem formu, makale üzerinde hakem notları, değerlendirme formunda bilimsel değerlendirme notları vb. gibi). [* ilgili makale için, tüm hakem değerlendirme sürecini gösteren 1 PDF dosyası halinde (makalenin ilk başvuru yapılan hali, 1. hakem görüşü, 2. hakem görüşü, varsa düzeltmeler, hakem isimleri, kurumları ve değerlendirme tarihleri görülecek biçimde ve mümkünse imzalı) yüklenmelidir]. 
 15. Dergide, birleşik sayı basımı, 3 yıl içinde ardışık 2 sayı için yalnızca bir kez yapılabilir.
 16. Özel sayı ya da ek sayılar da kriterlere bağlı olarak değerlendirilir. Ayrıca;
  1. Ek/Özel sayı: Bir derginin normal aralıklarla çıkarılan düzenli sayılarına ek olarak yayınlanan sayılardır.
  2. Ek/Özel sayıdaki sayfa numaraları, yıl içindeki düzenli sayılardan farklı şekilde numaralandırılmalıdır.
  3. Özel/Ek sayı adedi; normal periyodun 1/3’ünden fazla olamaz. Kongre bildiri özetlerini içeren özel sayılar bu kapsama dahil edilmezler.
  4. Özel/Ek sayıda yayınlanan olgu sunumları, derleme ve araştırma makalesi oranları (kongre özetleri hariç), diğer sayılarda yayınlanan makale oranlarına dahil edilecektir.
  5. Armağan sayıları, özel/ek sayı statüsünde kabul edilmez. Normal sayı olarak numaralandırılmalı ve yüklenmelidir.
 “Derleme” ve “Olgu Sunumu” dergileri:

Yukarıda belirtilen kriterleri sağlamasının yanı sıra aşağıda belirtilen hususlara da uygunluğu aranır.

Derleme Dergileri

 1. Dergi, sadece derleme makalesi yayınlamalı ve bu husus dergide belirtilmelidir.
 2. Bu dergiler, TR Dizin kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan madde dışında diğer kriterleri sağlamalıdır.
 3. TR Dizin kapsamına alınması planlanan derleme dergileri muhakkak hakemli olmalıdır. Ancak, “davetli derlemelerde” hakemlik şartı aranmayacaktır. Davetli derleme; bir dergide birkaç adetle sınırlı davetli makaleleri ifade etmektedir. Bu derlemelerin de en azından editör onayından geçmiş olması gerekmektedir.

Bu kapsam dışındaki derleme dergileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Olgu Sunumu

 1. Sadece olgu sunumu yayınlanmalı ve bu husus dergide belirtilmelidir.
 2. TR Dizin Kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan kriter maddesi dışında diğer kriterleri de sağlaması gerekmektedir.

Tavsiyeler

 1. Hakem listesini duyurmak dergi editörlüğünün tasarrufundadır, ancak sayı/cilt/yıl durumlarına göre liste verilmesi,
 2. Derginin, “İçindekiler” sayfasında makale başlıklarının Türkçe ve İngilizce olarak verilmesi,
 3. İntihal programının kullanılması ve bunun dergide ve/veya web sayfasında duyurulması,
 4. Dergi adının kısaltmasının dergide belirtilmesi,
 5. Makalelerin ulusal ve uluslararası alanlarda etkisinin artırılması amacıyla, makalelerin yayın dili dışında başlık/title, öz/abstract ve anahtar kelimeler/keywords bilgilerinin derginizde yayınlanması,
 6. Dergide, “yayın politikası” başlığı altında, dergi yayın süreci ve politikası (açık erişim bilgisi, varsa ücretlendirme politikası, makale değerlendirme süresi ve süreci gibi.) ile ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmesi.
 7. Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi.

tavsiye edilmektedir.

Go to Top